ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΦΑΣΗ Β : Ορισμός στόχων – προσδιορισμός μέτρων και ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μαραθώνος

Στην εν λόγω Φάση ορίζονται οι στόχοι και προσδιορίζονται τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση του Οράματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μαραθώνος.

Αρχεία διαθέσιμα