ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μαραθώνος

Στην εν λόγω Φάση προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες λύσεις, σχέδιο δράσης, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προϋπολογισμός κόστους και πρόγραμμα παρακολούθησης της εξέλιξης των ποσοτικοποιημένων στόχων που πρέπει με βάση τις Φάσεις Α και Β να επιτευχθούν.