ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η διαδικασία Διαβούλευσης ειδικά για την περίπτωση του ΣΒΑΚ, καλείται  να επιτελέσει ένα διπλό ρόλο ο οποίος συνίσταται:

 • Α.  Στην ενημέρωση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου για το όραμα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

 • Β. Στην άντληση απόψεων και προβληματισμών πολιτών και στελεχών στα πλαίσια της ίδιας της Διαβούλευσης, σχετικά με τις προτάσεις που θα κατατεθούν από τη Μελετητική ομάδα.

Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση

Οι διαθέσιμες μέθοδοι και τεχνικές για τη διεξαγωγή των ενημερωτικών εκστρατειών και εκπαιδευτικών διαδικασιών για το χαρακτήρα και τους στόχους του ΣΒΑΚ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δύναται να περιλαμβάνουν:

 • Ημερίδες/Σεμινάρια.
 • Δημόσιες ακροάσεις/συναντήσεις.
 • Ενημερωτικές εκστρατείες (ΜΜΕ, διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων/εντύπων).
 • Τεχνολογία πληροφόρησης (Διαδίκτυο).

Βασικό στοιχείο στην ενημέρωση θα πρέπει να αποτελέσει η συσχέτιση της πολιτικής εφαρμογής του ΣΒΑΚ, όχι μόνο με τις γενικές πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής διαχείρισης των μεταφορών, αλλά και με τις συγκεκριμένες πολιτικές του μετριασμού των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και της προώθησης της «Πράσινης Ανάπτυξης».

Ειδικότερα:

Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής

Οι πολιτικές μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής αφορούν οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και την ενίσχυση των δεξαμενών αποθήκευσής τους. Ο μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής συγκεντρώνει την προσοχή όλο και περισσότερων Κυβερνήσεων και αποτελεί αντικείμενο προγραμματισμού σε διεθνές επίπεδο, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου επιδεινώνει τις κλιματικές μεταβολές. Οι πολιτικές μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο βασίζονται στην αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία μεταξύ άλλων επιτυγχάνεται και με την μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου.

Πράσινη Ανάπτυξη

Η «Πράσινη Ανάπτυξη» (ή Αειφόρος ή Βιώσιμη Ανάπτυξη) είναι η οικονομική ανάπτυξη που διεξάγεται χωρίς την εξάντληση των φυσικών πόρων. Βασικοί στόχοι της είναι:

 • Η ανάπτυξη χωρίς την επιδείνωση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Η εξοικονόμηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
 • Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών θεμάτων.
 • Η αύξηση της απασχόλησης, μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών.
 • Η θέσπιση νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων.

Στο πλαίσιο της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας των στόχων του ΣΒΑΚ με την Πράσινη Ανάπτυξη θα πρέπει να επιδιώκεται:

 • Η ανάπτυξη μεθόδων για την ανάπτυξη τεχνολογιών που σχετίζονται με τις μεταφορές και τις μετακινήσεις φιλικών στο περιβάλλον.
 • Την αειφόρο ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τους φυσικούς πόρους (π.χ. παραγωγή ενέργειας, εξόρυξη κλπ.).

Διαδικασία Διαβούλευσης

Μέσω της Διαβούλευσης τα εμπλεκόμενα και επηρεαζόμενα μέρη (δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες κ.λπ.) μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση όλων των θεμάτων που εξετάζονται, εκφράζοντας τις απόψεις και προτάσεις τους.

Η Διαβούλευση είναι ένα ενεργό στάδιο μεγάλης σημασίας για την επιτυχία του ΣΒΑΚ, κατά το οποίο η συμβολή του κοινού αξιολογείται και ενδεχομένως ενσωματώνεται στο Σχέδιο, τόσο κατά την περίοδο εκπόνησης, όσο και κατά την περίοδο υλοποίησής του.

Η Διαβούλευση πραγματοποιείται κατά την φάση εκπόνησης, ώστε τα αποτελέσματα αυτής να αξιολογηθούν και να ενσωματωθούν στο τελικό Σχέδιο. Στα πλαίσια αυτής δύναται να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά ή/και συνδυαστικά τα κατάλληλα εργαλεία και οι πλέον αποδοτικοί τρόποι, ώστε το αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι περιεκτικό και στοχευμένο.

Η διαδικασία Διαβούλευσης δύναται να περιλαμβάνει τις κάτωθι πρωτοβουλίες:

 • Δημοσιοποίηση του προσχεδίου ΣΒΑΚ στην ιστοσελίδα του Δήμου. Το προσχέδιο αναρτάται στην ιστοσελίδα, μετά σχετικής πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο (φορέα ή πολίτη), να υποβάλει τις προτάσεις του μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση. Ο τρόπος αυτός διαβούλευσης κρίνεται ο πλέον αποτελεσματικός, καθώς ο όγκος των θεμάτων αναμένεται είναι μεγάλος, οι επιστημονικές και διεπιστημονικές γνώσεις που απαιτούνται είναι ευρείες και η αποκτηθείσα εμπειρία είναι πρωταρχική στη χώρα. Σε περίπτωση που στο πέρας των 15 ημερών η ανταπόκριση συμμετοχής του κοινού κριθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική, τότε ο Φορέας δύναται να παρατείνει τον χρόνο υποβολής σχολίων κατά 7 επιπλέον ημέρες.

 • Αποστολή του προσχεδίου σε ομάδες ομοειδών φορέων. Το προσχέδιο συνοδευόμενο από σχετική πρόσκληση για συμμετοχή, αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε ομάδες πολιτών και φορέων παρεμφερούς αντικειμένου, ώστε ενδεχομένως να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των φορέων με ζητούμενο την υποβολή κοινών προτάσεων. Τέτοιες ομάδες δύναται να είναι Ιδρύματα, Σύλλογοι, Σωματεία, ΜΚΟ κλπ.

 • Αποστολή του προσχεδίου σε συγκεκριμένους φορείς. Το προσχέδιο συνοδευόμενο από σχετική πρόσκληση για συμμετοχή, αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένους φορείς των οποίων η συμμετοχή αξιολογείται ως ιδιαίτερα χρήσιμη. Τέτοιοι φορείς δύναται να είναι η Περιφέρεια, οι όμοροι Δήμοι, το ΚΤΕΛ, ο ΟΑΣΑ, το Λιμενικό Ταμείο κα.

 • Αξιολόγηση των προτάσεων της Διαβούλευσης. Η Ομάδα Μελέτης θα συγκεντρώσει και θα επεξεργασθεί – σε συνεργασία με τον Δήμο – όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να τα αξιολογήσει. Σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτείται περαιτέρω διευκρίνηση επί συγκεκριμένων σχολίων/προτάσεων, τότε η Ομάδα Μελέτης ή/και ο Δήμος, δύνανται να δομήσουν και περαιτέρω επικοινωνία με τους συντάκτες των σχολίων αυτών.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι προτάσεις που θα κριθούν δόκιμες, ενσωματώνονται στο τελικό ΣΒΑΚ.