Υποβολή σχολίων

Μπορείτε εάν επιθυμείτε την υποβολή σχολίων, παρατηρήσεων σχετικά με το σύνολο των παραδοτέων, προτάσεων και γενικότερο σχεδιασμό για κάθε επιμέρους στάδιο του Σ.Β.Α.Κ. Δ. Μαραθώνος εδώ:

Φόρμα σχολίων